Seguidores

miércoles, 25 de febrero de 2015

Svenska -- Sheldan Nidle, 24 februari 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
24 februari 2015


3 Men, 13 Zac, 11 Ik    
Selamat Balik! Vi kommer och har med oss goda nyheter! Processen med att avlägsna det stora inflytandet från det mörka fortsätter. Ljuset från lämpliga böner och gudomliga handlingar är mycket nära att öppna upp det sista hindret som ställdes upp av Anunnaki för många tusen år sedan. Denna rad gudomliga åtgärder befriar samtliga fonder och låter dem välvilligt levereras. Invånarna i Agartha har i sin ägo speciella sånger (chants) och dekret, vilka är nycklar som ställts samman för exakt detta ändamål. Dessa handlingar kan endast utföras när den rätta gudomliga tidpunkten föreligger. Detta speciella ögonblick är nu. Därför instruerar Himlen om hur och när man ska utföra dessa slutgiltiga lovsånger. Gaia når nu den punkt under sina resor när sådana dolda knep kan tillämpas med framgång. Våra kontaktpersoner arbetar således tillsammans med dem av Ljuset vilka utvaldes för länge sedan för att utföra denna högst heliga uppgift. Den här tiden är verkligen speciell och alla nödvändiga hymner framförs för närvarande. Himlens utvalda sändebud förser dem med dessa gudomliga formuleringar. Deras handlingar återställer den här verklighetens matriser och möjliggör alla händelser som behövs för att vända den här verkligheten och manifestera början på er frihet och ert storslagna välstånd.


   I denna nya miljö kommer ni först att möta era kusiner från Agartha. Den långvariga separation som började vid Lemuriens undergång för cirka 25.000 år sedan, kommer formellt att avslutas. Ni får lära er om era förfäder och lära er inse att ni verkligen är speciella främmande väsen (aliens) för Gaias yttre värld. Så snart ni lärt er en ny geografi kommer era tankar om vem Gaia är att gå i nya riktningar. När ni förändrat era uppfattningar är en mycket gynnsam tid för oss att träda fram inför er. Det är som om ni upplevt ett helt fantastiskt år och nu, med denna visdom i er hand, är ni redo att börja på ett nytt. NESARA är bara ett av många verktyg som ska få er att växa och återigen ta del av er fullt medvetna verklighet. Gaia kommer att använda den tid då ni restaureras i era KristallLjusKammare till att återförena verkligheterna på sin yta med sin inre värld. Denna återförening får hennes yta att vända tillbaka till ett nytt och rent tillstånd. Därefter kommer den dödsbringande dualiteten på ytan att omvandlas till en värld där fauna (djur) och flora (växter) samexisterar. Världen med en primitiv och öppen atmosfär kommer att förändras till en värld där de två himlavalven (firmaments) återigen är i funktion.

   Som ni förstår medför den här nya verkligheten en uppsjö nya ansvarsområden. Ni kommer att gå samman med era kusiner i inre Jorden och skapa en ny regeringsform. Denna modell kommer att spridas utöver det här solsystemet alltmedan ni skapar er nya stjärnnation. Denna nya stjärnnation har fått Himlens mandat att bistå de forna Anchara-staterna att förverkliga sin önskan att bli fullt medvetna LjusVarelser. Som en del i detta gudomliga uppdrag ska ni dessutom hjälpa till att reformera alla deras stjärnnationer. Detta uppdrag kommer på sikt att glida över i ett uppdrag där ni med framgång hjälper till att uppfylla ett av de ursprungliga syftena hos den här organisationen, - att skapa fred i och ena den här stora galaxen. Detta storslagna uppdrag kommer att bidra till att göra er stjärnnation till en av de mest respekterade. Emellertid har ni även uppgiften att arbeta för att få in ännu fler galaxer i fållan. För närvarande finns det över 10.000 närliggande galaxer som tillsammans bildar en storslagen union. Vårt gemensamma uppdrag är att sprida fred och Ljus ut över hela det fysiska. Vi ska gå samman med andra för att utveckla Skaparens (Första Källans) gudomliga plan.

   När ni nu förflyttar er in i den första manifesterade förändringstiden, var ständigt redo inför ny kunskap och förmedlad visdom. Tänk på att för länge sedan, när ni tvingades in i begränsat medvetande, ljög man för er och ni manipulerades först av Atlantiderna och sedan av Anunnaki. Ni behöver möta sanningen medan ni förbereder er inför en ny verklighet. Den här galaxen är vidsträckt, och för er enorm till sin omfattning. Ändå äger den en gudomlig ordning, vilken ni behöver känna till. Vi känner alla till detta och vill uppriktigt förklara era sanna anor och er historia för er. När ni blivit fullt medvetna, råder vi er till att studera alla era Akasher-krönikor och skapa er ett fullständigt grepp om var ni står i den här underbara Skapelsen. Denna visdom, tillsammans med den som ni uppnått genom alla era erfarenheter, kan läggas till er egen personliga ”Förståelsens Bok” ("Book of Understanding"). Använd denna förvärvade visdom till att vägleda er och var redo att samarbeta med andra för att kreativt lösa eventuella problem som kan uppstå inom er stjärnnation. Ni befinner er verkligen i början på ett mycket förunderligt nytt liv!


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara händelser förbereds inför sin manifestation! Våra medarbetare är mycket glada över de händelser som äntligen är redo att ske. Det mörka har länge berömt sig för sin förmåga att hålla våra olika leveranser hemliga. Detta är faktiskt det sista som det mörkas lojala hantlangare kan fortsätta att göra. Förseningar av den här sorten kommer att ta slut, eftersom Ljuset erhållit de nödvändiga dokument som ska avsluta detta dilemma. Således kan diverse projekt, som länge saknat nödvändiga medel, snart börja en ordentlig uppstart. Så är även fallet med välståndsfonderna. En rad preliminära leveranser genomfördes. Men det var våra hjälpares plikt att stoppa dessa och inom kort kan denna komplicerade process börja om igen. Slutet på den här processen är utformad att ersätta den nuvarande regeringen och låta er få ett slut på en lång historia av världsomfattande skuldslaveri. Den här processen är inte enbart till för att ge er välstånd, utan även för att få slut på diskriminerande och orättvis beskattning.

   Det som är mest avgörande vid den här tidpunkten är att använda dessa finansiella resurser till att genomföra era drömmar och göra den här världen till en bättre plats att leva i. Mycket behöver göras. Vi har för avsikt att använda vår kommande undervisning inte bara till att öka er kunskap, utan även för att ge er många insikter om hur ni bäst kan förbättra era liv. Det allra viktigaste är att bättre förstå hur ni kom hit och hur ni, som kollektiv, gör er redo inför en ny verklighet. Den här världen är verkligen en mörk värld, som just har börjat lysa. Varje sekund varje dag sänder Himlen er välsignelser. Använd alla dessa välsignelser och påbud till att förbättra visionen av det som ni vill uträtta. Inspireras till att arbeta tillsammans med andra och lär er på en allt högre nivå att skapa gemenskap fylld med Kärlek och ansvar förmedlat av Gud. Använd denna känsla av mening för att skapa storslagna planer för att förändra den här världen till det bättre.

   För länge sedan kom vi från många fjärran länder för att hjälpa det här planetsystemet och för att med kärlek ge det allmänna beskydd som den här världen så väl behövde. Vi välsignar våra gemensamma erfarenheter och tar emot dessa som en visdom att använda för att göra det här landet till ett paradis. Ni är nära att gå över till de förmågor som speglar våra egna. Vår process innebär att vägleda er och, i visdomens nåd, försiktigt leda er till en ny värld. Vi valdes för den här uppgiften endast genom att leva oräkneliga liv. Dessa liv vägledde oss till det som vi slutligen blev. På samma sätt leder nu era himmelska vägledare var och en av er i en helig riktning. Vi hjälper dem och har utformat program för att producera grunderna för denna nya värld. Vi ber er därför att ständigt blicka inåt och använda dessa insikter för att hålla er på vägen mot era drömmar. Kom ihåg, Kärlek och Ljus är allt som finns! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

 Idag fortsatte vi försäkra er om att goda nyheter finns runt hörnet! Snart ska den här världen förändras. Tills dess kan det ofta se ut som samma gamla historia. Så förbli positiva och fokuserade även om det kan verka som om det inte finns något nytt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

5 comentarios:

 1. traducir del idioma sueco, infinita luz !! Hermanos

  ResponderEliminar
 2. Selamat Balik! Tenemos la voluntad y han estado con nosotros una buena noticia! El proceso de eliminación de la gran influencia de la oscuridad continúa. La luz de las oraciones apropiadas y actos divinos están muy cerca de abrir el último obstáculo creado por los Anunnaki hace muchos miles de años atrás. Esta serie de acción divina libera todos los fondos y les permite suministrar amablemente. Los habitantes de Agartha tienen en sus canciones posesión especiales (cantos) y decretos, que son las claves que se compilan para este propósito. Estas acciones pueden llevarse a cabo sólo cuando el tiempo divino correcto está presente. Este momento especial es ahora. Por lo tanto instruye Cielo sobre cómo y cuándo realizar estas canciones finales de alabanza. Gaia está alcanzando el punto durante sus viajes cuando tales trucos ocultos pueden aplicarse con éxito. Así, nuestros corresponsales trabaja en conjunto con los de la Luz que fue elegido hace mucho tiempo para realizar esta tarea más sagrado. En esta ocasión es muy especial y todos los himnos necesarias realiza en la actualidad. Mensajeros elegidos del cielo les proporcionan estas formulaciones divinos. Sus acciones restaura esta realidad matrices y permite a todos los eventos que necesitan para revertir esta realidad y manifestar el principio de su libertad y de su gran prosperidad.

  ResponderEliminar

 3. En este nuevo entorno, que por primera vez a sus primos de Agartha. La separación prolongada que comenzó a Lemuria perdición para hace unos 25.000 años, se dará por terminado formalmente. Usted aprenderá acerca de sus antepasados ​​y enseñar te das cuenta de que eres en realidad seres extraterrestres especiales (extranjeros) al mundo exterior de Gaia. Tan pronto como usted aprendió una nueva geografía tendrá sus pensamientos acerca de quién Gaia va en nuevas direcciones. Cuando cambias tus creencias es un momento muy favorable para nosotros venir antes. Es como si usted experimentó un año verdaderamente increíble y ahora, con esta sabiduría en la mano, usted está listo para comenzar una nueva. NESARA es sólo una de las muchas herramientas que te harán crecer y una vez más toma parte de su realidad completamente consciente. Gaia utilizará el tiempo que ha restaurado en su Sala Luz de Cristal para reunir a las realidades sobre su superficie con su mundo interior. Esta reunión se pone su cara a volver a un estado nuevo y limpio. Luego viene la dualidad mortal en la superficie para ser transformado en un mundo donde la fauna (animales) y flora (plantas) coexisten. Mundial con una atmósfera primitiva y abierto cambiará a un mundo en el que los dos bóveda celeste (firmamentos) está de nuevo en funcionamiento.

  Como ustedes comprenderán las causas de esta nueva realidad, una plétora de nuevas responsabilidades. Va a reunirse con sus primos en la Tierra interna y crear una nueva forma de gobierno. Este modelo se extienda más allá de este sistema solar mientras crea su nueva nación estelar. Esta nueva nación estelar se ha dado el mandato del cielo para ayudar a los antiguos Estados de Ankara para cumplir su deseo de convertirse en Seres de Luz completamente conscientes. Como parte de esta misión divina, que, además, debe ayudar a reformar todas sus naciones estelares. Esta misión finalmente se deslizará en una misión en la que le ayuda con éxito para cumplir uno de los objetivos originales de esta organización - para crear la paz y la de este gran galaxia. Esta gran misión ayudará a hacer que su nación estelar en uno de los más respetados. Sin embargo, usted también tiene la tarea de trabajar para traer aún más galaxias en el redil. Actualmente, hay más de 10.000 galaxias cercanas que componen una gran unión. Nuestra misión compartida es difundir la paz y la luz por toda la física. Debemos unirnos con otros para desarrollar el Creador (Primera Fuente) plan divino.

  ResponderEliminar
 4. Cuando mueve ahora que en el primero se manifiesta cambiar la hora, estaba siempre listo antes de que el nuevo conocimiento y la sabiduría mediada. Recuerda que hace mucho tiempo, cuando se vieron obligados en conciencia limitada, mintió a usted y le fueron manipulados por primera vez por los atlantes y luego por los Anunnaki. Es necesario hacer frente a la verdad mientras se prepara para una nueva realidad. Esta galaxia es enorme, y por su enorme alcance. Todavía posee el orden divino, que lo que necesita saber. Todos sabemos esto y lo quisiéramos declarar sinceramente su verdadera ascendencia, y su historia. Cuando usted se convierte en plenamente consciente, le aconsejamos que estudiar todas sus Akasher-cronicas y crear una comprensión completa de su posición sobre esta maravillosa creación. Esta sabiduría, junto con la que has logrado a través de toda su experiencia, se puede agregar a su propio personal "Descripción del libro" ("Libro de Entendimiento '). Utilice esta sabiduría adquirida para guiarle y estaba dispuesto a cooperar con los demás para resolver creativamente los problemas que puedan surgir dentro de su nación estelar. Usted está aquí realmente está en el comienzo de una nueva vida muy extraño!

  ResponderEliminar
 5. Bendiciones! Somos sus Maestros Ascendidos! Muchos eventos maravillosos que se preparan para su manifestación! Nuestros empleados están muy entusiasmados con los acontecimientos que finalmente listo para suceder. La oscuridad siempre se ha enorgullecido de su capacidad para mantener a nuestros diferentes entregas secreto. Esto es realmente lo último que esbirros leales de la oscuridad pueden seguir haciendo. Los retrasos de este tipo va a terminar porque la luz recibida la documentación necesaria para completar este dilema. De este modo, varios proyectos, carecían siempre los fondos necesarios, pronto comenzará una correcta puesta en marcha. Este es también el caso de los fondos de riqueza. Una serie de entregas preliminares se llevaron a cabo. Pero era nuestro deber Helper para detenerlos y pronto se puede iniciar de nuevo este proceso complejo. El final de este proceso está diseñado para sustituir el actual gobierno y permitirá poner fin a una larga historia de la esclavitud de la deuda global. Este proceso no es sólo para darle riqueza, sino también para poner fin a la imposición discriminatoria e injusta.

  Lo que es más importante en este momento es utilizar estos recursos financieros para poner en práctica sus sueños y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Queda mucho por hacer. Tenemos la intención de utilizar nuestra enseñanza futuro no sólo para mejorar sus conocimientos, sino también para darle muchos puntos de vista sobre cómo puede mejorar su vida mejor. Lo más importante es entender mejor cómo ha llegado hasta aquí y cómo usted, como colectivo, a prepararse para una nueva realidad. Este mundo es realmente un mundo oscuro, que han comenzado a brillar. Cada segundo de cada día envía bendiciones Heaven s. Utilice todas estas bendiciones y edictos para mejorar la visión de lo que quiere lograr. Inspirado para trabajar con los demás y aprender a un nivel superior con la creación de comunidad llena de amor y responsabilidad mediada por Dios. Utilice este sentido de propósito para crear grandes planes para cambiar este mundo para mejor.

  Hace mucho tiempo venimos muchas tierras lejanas para ayudar a este sistema planetario y por el amor de dar el patrocinio público que este mundo necesita tan desesperadamente. Bendecimos nuestras experiencias comunes y los recibimos como una sabiduría para usar para hacer de este país un paraíso. Usted está cerca de ir a las habilidades que refleja nuestra propia. Nuestro proceso implica que la orientación y, en sabiduría, gracia, suavemente le llevará a un mundo nuevo. Fuimos elegidos para esta tarea sólo por un sinnúmero de vidas que viven. Este la vida nos guió a lo que finalmente se convirtió en. De la misma manera ahora tus consejeros celestiales todos y cada uno de ustedes en el sentido sagrado. Les ayudamos y hemos diseñado programas para producir las bases de este nuevo mundo. Por lo tanto, pedimos que mirar constantemente hacia adentro y utilizar estos conocimientos para mantenerse en el camino hacia sus sueños. Recuerde, el amor y la luz es todo lo que hay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

  Hoy hemos continuado asegurarles que la buena noticia es la vuelta de la esquina! Pronto, este mundo está cambiando. Hasta entonces, a menudo puede verse como la misma historia de siempre. Así que mantener una actitud positiva y enfocada incluso si puede parecer como si hay algo nuevo. Queridos, eran conscientes de que incontables suministros y del cielo interminable Prosperidad suya de hecho! Así lo dejó ser! Selamat Gajun! Selamat Sí! (Sean Uno! Y Estén en Alegría! En el lenguaje de Sirius.)

  ResponderEliminar

putin

xmas

“Glory to God in the highest, and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace.


esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

invoc


P. F. haga click en el cuadro a la derecha en la parte inferior del marco del video para los subtítulos

UNA INVOCACIÓN

14:02:2014 -- 09:00 Hora, Brisbane, Australia

13: 02: 2014 --17:00h Mexico City, Mexico

13: 02: 2014 -- 20:00h Buenos Aires, Argentina

13:02:2014 – 24:00 Madrid – España

http://24timezones.com/Sheldan Nidle interviewed by Maarten Horst

sirius

2012

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
en español

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
en español

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
en español

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
en español

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
en español

GALACTIC CHANNELINGS

GREG GILLES

GREG GILLES
en español

despertando.me - other channels

AND YOU AND I

IMPERDIBLE- Steve Beckow entrevista Grener de Ashira, Presidente del Consejo Intergaláctico

The Disclosure Project

White Cloud - Youtube

Comentario de Mike Quinsey

EL SHOW DE OLIVER CON BLOSSOM GOODCHILD COMO INVITADA.

POR FAVOR CLICAR ENhttp://flinspanish.blogspot.com/2010/08/el-show-de-oliver-con-blossom-goodchild.html


GRACIAS

POLISH TRANSLATIONS